Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος Ν.196 (Ι)/2012

Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος Ν. 196 (Ι) / 2012

06 May 2020


This is a registration form to the above mentioned course. Should you like to attend the above course, then please proceed to completing and submitting the registration form below. When the form is submitted, all participants will receive a Confirmation of Registration via email, with further details regarding the registration procedure. In case you miss this email, please check your Junk/ Spam folders before contacting us.